Menu Close

Zespół

Partnerzy

Rafał Wiatr

Rafał Wiatr

Radca Prawny, Partner

 

Radca Prawny, Partner rafal@wiatr.wroc.pl
+48 71 722 08 13

 

Absolwent  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

– magister prawa  – 2000 rok.

W latach 2000-2007 – był pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem kilku publikacji.

Radca prawny od 2005 r. – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Specjalizacja:

– prawo budowlane

– prawo energetyczne

– prawo spółek

– prawo IT

– prawo gospodarcze

Jest partnerem zarządzającym w Kancelarii.

Doradza klientom w transakcjach nieruchomościowych oraz w transakcjach fuzji i przejęć, a także w sporach sądowych. Świadczy pomoc prawną przy zabezpieczaniu transakcji handlowych (hipoteki, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy ubezpieczeniowe, weksle, rachunki powiernicze). Sporządza opinie prawne z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów z zakresu prawa budowlanego, energetycznego, umów IT, a także umów handlowych w obrocie międzynarodowym. Piastował i piastuje także funkcje członka rady nadzorczej w spółkach handlowych.

Laureat konkursu Profesjonaliści Forbes`a 2012 r. w kategorii radca prawny – zawód zaufania publicznego.

Języki:

 • angielski
Jolanta Wiatr

Jolanta Wiatr

Radca Prawny, Partner
Radca Prawny, Partner jola@wiatr.wroc.pl
+48 71 349 14 40

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

– magister prawa  – 2002 rok.

Radca prawny od 2007 r. – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Specjalizacja:

– prawo handlowe

– prawo kontraktowe

– prawo gospodarcze

– prawo zamówień publicznych

– prawo autorskie

– prawo IT

Jest partnerem zarządzającym w Kancelarii.

Specjalizuje się m.in. w doradztwie w zakresie prawa handlowego, prawa autorskiego oraz prawa IT. Swoją praktykę koncentruje również w obszarach prawa zamówień publicznych. Posiada  bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów oraz w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym związanych z rejestracją podmiotów, ich przekształceniami, podziałami i połączeniami.

 

Języki:

 • włoski

Radcowie prawni

Aleksandra Chrzczonowicz

Aleksandra Chrzczonowicz

Radca Prawny
Radca Prawny aleksandra.chrzczonowicz@wiatr.wroc.pl
+48 71 349 15 58

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

– magister prawa – 2013 r.

Radca prawny od 2017 r. – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Specjalizacja:

– prawo pracy

– prawo spółek handlowych

– prawo zamówień publicznych

– prowadzenie sporów sądowych

– postępowania sądowoadministracyjne

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i prowadzeniem sporów sądowych. Wspiera klientów Kancelarii w ramach bieżącej działalności ich przedsiębiorstw, przygotowując umowy z kontrahentami oraz inne dokumenty korporacyjne. Posiada doświadczenie także w zakresie prawa pracy.

Z sukcesem prowadziła liczne postępowania administracyjne – m.in. z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Reprezentowała klientów w sprawach rozpoznawanych przez sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny,

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie zamówień publicznych. Doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom. Wspiera proces przygotowania zamówienia publicznego opracowując i opiniując dokumenty takie jak specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokument JEDZ czy umowy z wykonawcami. Uczestniczy w konferencjach i seminariach dotyczących tematyki zamówień publicznych.

Posiada doświadczenie w reprezentacji wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Języki:

 • angielski ( ukończony kurs języka prawniczego)

 

Tomasz Domagała

Tomasz Domagała

Radca Prawny
Radca prawny
tomasz.domagala@wiatr.wroc.pl
+48 71 718 65 92

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2016 roku zdał egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego.

Specjalizacja: prawo i postępowanie cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych oraz roszczeń z umów ubezpieczenia.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem procesowym wynikającym z reprezentacji stron w licznych postępowaniach sądowych w różnorodnych sprawach cywilnych. Ma szerokie doświadczenie w reprezentacji instytucji finansowych, w szczególności towarzystw ubezpieczeniowych. Zajmuje się również kompleksową obsługą przedsiębiorców.

Języki:

 • Angielski
Marek Kuśnierz

Marek Kuśnierz

Radca Prawny
Radca prawny
marek.kusnierz@wiatr.wroc.pl
+48 71 718 65 92

 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończył administrację oraz prawo

– magister administracji– 2012 r.

– magister prawa – 2014 r.

– aplikant radcowski – od  2015 r.

W 2018 roku zdał egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego.

Specjalizacja:

– prawo cywilne materialne

– prawo cywilne procesowe

– prawo gospodarcze

– prawo spółek handlowych

Jego specjalnością jest prawo cywilne procesowe (prowadzenie sporów sądowych). W swojej dotychczasowej karierze wielokrotnie występował przed sądami prowadzącymi sprawy cywilne
(z udziałem konsumentów) oraz gospodarczymi (spory pomiędzy przedsiębiorcami), zdobywając doświadczenie w wielu obszarach działalności przedsiębiorców. Prowadzi również spory z powództw osób prywatnych, w tym sprawy o charakterze odszkodowawczym i sprawy rodzinne.

Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności z branży budowlanej oraz branży obrotu kruszywami. Szczególnym obszarem jego aktywności były umowy oraz spory B2B. W ramach obsługi przedsiębiorców podejmuje również zagadnienia wpadkowe: kwestie podatkowe oraz związane z obowiązkami rejestrowymi przedsiębiorców (KRS, CEIDG). Zajmuje się kompleksową rejestracją Spółek (od utworzenia statutu do zakończenia rejestracji) oraz składaniem dokumentów wymaganych przez prawo (roczne sprawozdania z działalności zarządu oraz finansowe, zmiany wzmianek w KRS).

 

Języki:

 • angielski (ukończony kurs legal English),
 • francuski (w stopniu podstawowym).

 

Monika Jankowska-Sabat

Monika Jankowska-Sabat

Radca Prawny
Radca Prawny monika.jankowska-sabat@wiatr.wroc.pl
+48 71 718 65 91

 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach:

– filologia polska -magister  2003 rok

– historia sztuki -licencjat-  2006 rok

– prawo -magister – 2009 rok

Radca prawny od 2015 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Była doktorantką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizacja:

– prawo konstytucyjne;
– postępowanie cywilne;
– prawo cywilne;
– prawo ochrony zabytków.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia należności na drodze sądowej oraz nadzorowania postępowań na etapie egzekucji komorniczej, także w zakresie egzekucji z nieruchomości. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i prowadzeniem sporów sądowych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kultury w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Języki:

 • angielski

Autorka kilku publikacji z zakresu prawnej ochrony dziedzictwa narodowego.

 • Konstytucyjne dziedzictwo narodowe a mniejszość romska, w: Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie, pod red. A. Frąckowiak-Adamskiej, A. Śledzińskiej-Simon, Wrocław 2011, s. 109-140.
 • Zabytek nieruchomy a dziedzictwo architektoniczne. Uwagi w związku z ratyfikacją Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, „Przegląd Prawa i Administracji, tom 88, 2012.
 • Wzmocniona ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego — propozycja listy polskich obiektów, „Prawo”, nr 1, 2013.
 • Wokół prawnych problemów cyfrowych publikacji muzealiów, w: Obraz i metoda, pod red. A. Seidel-Grzesińskiej, K. Stenickiej-Brzezickiej, Wrocław 2014, s. 19-34.
 • Pojęcie kolekcji w orzecznictwie sądowym, w: Kolekcje i zbiory muzealne Problematyka prawna, pod red. P. Steca, P. Maniurki, Opole 2015.
Jarosław Załęski

Jarosław Załęski

Radca Prawny - Of Counsel
Radca Prawny – Of Counsel

 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2013 r. uzyskał uprawnienia zawodowe radcy prawnego; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jako radca prawny współpracuje z uznanymi kancelariami prawnymi z Wrocławia i okolic.

Specjalizacja:

– prawo spółek handlowych,

– obsługa prawna spółek giełdowych,

– prawo gospodarcze,

– prawo kontraktowe,

– prawo pracy.

Jego specjalizacja obejmuje obsługę prawną spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności w obszarze umów zawieranych z kontrahentami (w tym zagranicznymi), obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, prawa pracy, obsługi prawnej Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Zarządu oraz posiedzeń Rady Nadzorczej, przygotowywania statutów, regulaminów i innych wewnętrznych aktów organów spółek w zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W obszarze jego praktyki zawodowej znajduje się również doradztwo prawne przy uruchamianiu nowych inwestycji, zakładaniu spółek, ich przejęciach i przekształceniach.

Doradza przedsiębiorcom w rozpoczynaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w każdej formie prawnej (w tym jako osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe oraz kapitałowe), o różnym zakresie działania (od działalności jednoosobowych po grupy kapitałowe), w tym podczas rejestracji działalności gospodarczej przed odpowiednimi organami (w tym ZUS, US, CEiDG, sądami rejestrowymi KRS).

Reprezentuje interesy klientów m.in. z branży spożywczej, gastronomicznej, budowlanej, archeologicznej, transportowej, produkcji naczep i przyczep, deweloperskiej, czy energetycznej, w tym przy sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów, jak również w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Biegle włada językiem angielskim (ukończył kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie zaawansowanym), świadcząc kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców działających na rynku międzynarodowym.

Języki:

 • angielski

 

Katarzyna Jachim

Katarzyna Jachim

Radca Prawny - Of Counsel

 

Radca Prawny – Of Counsel

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

– magister prawa – 2006 r.

Radca prawny od 2014 r. –Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Związana z kancelarią od 2011 roku.

Specjalizacja:  

– prawo spółek,

– prawo gospodarcze,

– prawo cywilne,

– prawo kontraktowe,

– spory sądowe.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,      w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów, w tym kontraktów managerskich podmiotów zagranicznych.

Praktykę zawodową koncentruje wokół prawa spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych jak również postępowań upadłościowych. Specjalizuje się również w postępowaniach o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

Świadczy ponadto obsługę prawną  w języku angielskim. Doradzając Klientom Kancelarii współpracuje
z zagranicznymi kancelariami z Luxemburga, Republiki Cypru oraz USA.

Języki:

 • angielski (w tym angielski prawniczy), niemiecki

 

Adwokaci

Marcin Zmórzyński

Marcin Zmórzyński

Adwokat - Of Counsel
Adwokat – Of Counsel

 

Absolwent  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

– magister prawa 2013 r.

Adwokat od 2017 r. – Członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalizacja:

– prawo podatkowe

– prawo handlowe

– prawo cywilne

– prawo autorskie

– prawo budowlane

– prawo zamówień publicznych

Adwokat, prawnik z wieloletnim doświadczeniem we wrocławski kancelariach, zajmujący się szeroko pojętą obsługą przedsiębiorców. Doradztwo obejmuje zarówno aspekty prawne prowadzonej działalności, jak i podatkowe, wobec przemożnego wpływu jednego na drugi – nie istnieje doradztwo prawne, bez doradztwa podatkowego.

Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego (prawo nowych technologii, IT) oraz prawa zamówień publicznych. Doradza w zakresie inwestycji budowlanych – chroniąc interesy inwestorów, generalnych wykonawców lub podwykonawców.

Reprezentuje swoich klientów w licznych sporach, polubownych i sądowych, uczestniczy w negocjacjach i spotkaniach biznesowych. Zajmuje się również aspektami karnymi, głównie związanymi z działalnością gospodarczą.

Prowadzi spory klientów banków, związane z kredytami w walutach obcych.

 

Języki:

 • angielski
Krzysztof Krupa

Krzysztof Krupa

Adwokat
Adwokat krzysztof.krupa@wiatr.wroc.pl
+48 71 718 65 94

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończył kierunek prawo. Laureat stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułu osiągnięć naukowych.

– magister prawa – 2020 r.

– aplikant adwokacki – 2021 – 2023 r.

– adwokat – 2024 r.

 Specjalizacja:

– prawo karne,

– wewnętrzne postępowania wyjaśniające,

– procesy gospodarcze,

– procesy cywilne,

– szkolenia,

– marketing prawniczy.

 

Działalność naukowa:

– inicjator ogólnopolskich studenckich konferencji naukowych poświęconych prawu karnemu na Uniwersytecie Wrocławskim,

– uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego,

– współautor monografii Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta? pod redakcją dr. hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ.,

– zwycięzca Izbowego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Izbę Adwokacką we Wrocławiu w 2023 r.,

Swoje doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach adwokackich i radcowskich. W codziennej pracy zajmuje się procesami karnymi, w tym także reprezentacją klientów korporacyjnych pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi. Przed sądami występuje również jako obrońca w sprawach karnych. Prowadzi wewnętrzne śledztwa korporacyjne, stanowiące niekiedy podstawę wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobom naruszającym interesy klientów.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się także na obronie interesów osób pokrzywdzonych czynami godzącymi w dobre imię i wizerunek w środkach masowego przekazu. Prowadzi spory sądowe między przedsiębiorcami w sprawach gospodarczych.

Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla klientów kancelarii.

Od 2020 r. z powodzeniem prowadzi blog „poPrawnie” w serwisie Instagram oraz YouTube, za pośrednictwem którego popularyzuje wiedzę prawniczą. Zajmuje się marketingiem Kancelarii.

Języki:

 •  angielski
Julia Janek

Julia Janek

Adwokat
Adwokat julia.janek@wiatr.wroc.pl
+48 71 349 15 58

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

– magister prawa – 2016 r.

– aplikant adwokacki – od  2017 r.

Adwokat od 2020 r. – Członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalizacja:

– prawo cywilne materialne i procesowe;

– prawo karne;

– windykacja i dochodzenie wierzytelności;

– prawo rodzinne.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach radcowskich i adwokackich zajmując się obsługą prawną zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, a także w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej Bona Fides. Posiada doświadczenie w sprawach sądowych z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Zainteresowania zawodowe skupiają się w szczególności na prawie karnym i rodzinnym.

Języki:

 • angielski (prawniczy)

 

Prawnicy i Aplikanci

Aleksandra Jankowiak

Aleksandra Jankowiak

Asystentka radcy prawnego
Asystentka radcy prawnego aleksandra.jankowiak@wiatr.wroc.pl
+48  71 359 28 35

Studentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

 

Języki:

 • angielski

 

Administracja

Marta Nawrocka

Marta Nawrocka

Dyrektor Administracyjny
Dyrektor Administracyjny
sekretariat@wiatr.wroc.pl
+48 71 359-28-35

 

Absolwentka Wydziału Historyczno – Pedagogicznego na Uniwersytecie Opolskim

magister  pedagogiki  – 2014 r.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  na Uniwersytecie Opolskim 2011-2014

Zapewnia prawidłowy obieg dokumentów i informacji, prowadzi terminarz oraz wspiera zespół we wszystkich czynnościach administracyjno – biurowych.

Języki:

 • angielski
Anna Kurczewska

Anna Kurczewska

Asystentka Biura
Asystentka biura
anna.kurczewska@wiatr.wroc.pl
+48  71 359 28 35

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja.

W kancelarii odpowiada za bieżącą obsługę sekretariatu i koordynację obiegu dokumentacji.

 

Doradca podatkowy